içinde

26 Temmuz 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

26 Temmuz 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 1


2020 Yılı Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuruları 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’da yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Giriş Belgeleri yayınlandı. Sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.


b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.


c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.


ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.


d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda 
soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.


e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline 
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI


Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde 
www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI


a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve 
cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir.


b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, 
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.


c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim 
bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün 
içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM’ ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.


d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan 
adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.


e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları 
dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.


SINAV SONRASI İŞLEMLER


Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 (altmış) puan ve üzerinde 
olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılacaktır. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere, bildirilen sınav sonuçlarına göre başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.

Source link

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor

0
Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir | DÜNYA | DW 18

Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir | DÜNYA | DW

Almanya′dan Türkiye′ye Doğu Akdeniz ikazsı | AVRUPA | DW 19

Almanya′dan Türkiye′ye Doğu Akdeniz ikazsı | AVRUPA | DW